รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ

** งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพศชาย 1 ตำแหน่ง , เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี เพศหญิง 1 ตำแหน่ง**