เน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กล่าวให้โอวาทและเน้นย้ำมาตรการ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในโอกาสที่ประเทศไทยมีการกลับมาแพร่ระบาดเป็นครั้งที่ ๒ ของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ นั้น ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ได้กำชับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้คุมเข้มเฝ้าระวังพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง ก่อนเข้าสถานศึกษาและเข้าห้องเรียน จัดเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ประจำทั่วทุกจุดทั้งวิทยาลัยฯ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตาม ๖ มาตรการของวิทยาลัยฯ ที่ยึดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ